دکتربیژن امیدی رئیس هیئت مدیره

دکترانعام شکری نایب رئیس

دکترفرهادموسی خانی دبیرانجمن

دکترعبداله نظری نیا خزانه دارومدیرمالی

دکترمحمدرضامعین وزیری بازرس انجمن


 

اسامی و تصاویر هیئت مدیره انجمن صنفی آزمایشگاهیان دامپزشکی ایران

 

دکترمهدی محمدجعفری بازرس علی البدل

دکترحسین ریاحی عضوهیئت مدیره

دکترجمشیدقشلاقی عضوهیئت مدیره

دکترنریمان میراعلمی عضوعلی البدل

دکترمحمدرضااجوری عضوهیئت مدیره